НАЧАЛО
Брест Брэст Brest
ГЕРБЫ
ГОРОДОВ
БРЕСТСКОЙ
ОБЛАСТИ
На синем поле барочного щита серебряный лук. Геральдике времен Великого княжества Литовского свойственна простота.
Адзінай думкі аб часе заснавання горада пакуль няма. У гістарычнай літаратуры ёсць звесткі аб тым, што ў 983 годзе кіеўскі князь Уладзімір Святаслававіч пакарыў літоўскае племя яцвягаў, якія насялялі тэрыторыю паміж рэкамі Наравам і Нёманам. Для замацавання заваяваных зямель ён пабудаваў каля Заходняга Буга, на востраве ў вусці Мухаўца, замак, пры якім і ўзнік горад-крэпасць Бярэсце (ад назвы бераста — адной з парод вяза). Упершыню ён упамінаецца ў «Аповесці мінулых часоў» у 1019 годзе ў сувязі з бітвай кіеўскага князя Яраслава Мудрага з драўлянамі на чале з князем Святаполкам.
Месца ўпадзення Мухаўца ў Заходні Буг, на якім было пабудавана гарадзішча, знаходзілася на перакрыжаванні старажытных гандлёвых шляхоў. Яны ішлі з Галіцкай Русі і Валыні ў Прыбалтыку і Заходнюю Еўропу. Дзякуючы гэтаму, Бярэсце становіцца важным гандлёвым цэнтрам. Рускія купцы вазілі праз яго ў Польшчу і іншыя краіны хлеб, воск, мёд, футры, драўляныя вы-рабы і г. д. На Русь дастаўляліся розныя ўпрыгажэнні і тканіны.
Кіеўскі князь Яраслаў Мудры, які высока ацэньваў выгад-нае стратэгічнае палажэнне Бярэсця, у 1031 годзе канчаткова замацаваў яго за старажытнарускай дзяржавай. Пасля яно належала Святаполку Ізяславічу, Уладзіміру Манамаху, галіцка-валынскім князям. Неаднаразова спрабавалі захапіць Бярэсце літоўскія і польскія феадалы, якія ў большасці выпадкаў цярпелі паражэнне. Так, у пачатку XIII стагоддзя войскі Конрада Мазавецкага ўвайшлі ў горад, аднак пад націскам жыхароў вымушаны былі зноў пакінуць яго галіцка-валынскім князям.
У канцы першай палавіны XIII стагоддзя Берасцейская зямля падверглася нашэсцю мангола-татарскага войска. Аднак насел-ніцтва адмаўлялася выконваць патрабаванні мангола-татарскіх военачальнікаў, вяло супраць захопнікаў доўгую і ўпартую ба-рацьбу. У 1289 годзе Бярэсце перайшло да галіцка-валынскага князя Мсціслава Данілавіча, пры якім значка ўзрасла яго эканоміка — развіваліся рамёствы, ажывіўся гандаль. Аднак феадальнае драбленне заходнерускіх земляў, якое к канцу XIII стагоддзя ўзмацнілася, значна аслабіла іх, што і было выкарыстана літоўскімі князямі. Ужо к канцу першай палавіны XIV стагоддзя ўлада Літвы распаўсюдзілася амаль на ўсю Беларусь.
У Вялікае княства Літоўскае Брэст увайшоў як адзін з важнейшых эканамічных цэнтраў Заходняй Русі.
печать
В 1097 г. на Любечском съезде князей было принято решение: "... каждый да володеет своей отчиною", по которому за Святополком Изяславичем закреплялось "яко за князем Туровским Туров и Пинск и Берестье и Слуцк и все городы до Буга об оне стороны Припяти". Косвенным подтверждением этого может служить находка в предматериковом слое раскопа Берестья в 1976 г. свинцовой печати с изображением Дмитрия Солунского, покровителя туровского князя Изяслава Ярославича (на обороте - Давида).
В 1390 Брест получил привилей на самоуправление по магдебургскому праву, однако сведений о том, какой герб употреблялся на городских печатях до середины 16 в., не сохранилось. 
Брэст -Літоўск.
Герб войтаўскай улады Бярэсця XVI—XVII ст.
Источник: Л.М. Нестерчук,
"Замкi,палацы, паркi Берастейшчыны X-XX стагодзяў"
Мiнск БЕЛТА 2002
Согласно привилею 1554 г. Сигизмунда II Августа Брест получил право употреблять гербовую печать с изображением в красном поле четырехугольной вежи на слиянии двух рек. Этот герб зафиксирован на печати войтовско-лавницкой коллегии городского магистрата. (В книге "Древняя Польша в историческом, географическом и статистическом отношении" (Варшава, 1886 г.) написано: "Молодой король всегда помнил о Бресте и одним из привилеев своих в 1554 года, умножая муниципальные почести, надал ему герб в виде печати, представляющую собой в красном поле замок с башнями, вознесшийся над слиянием двух рек."
Герб Бреста 1554 года, данный королем Сигизмундом Августом в расширение муниципальных почестей.
Источник: Danuta Waszczukowna-Kamieniecka," Brzesc niezapomniane miasto" London 1997
Настораживает утверждение в справочнике Брест (БСЭ-1987): В начале 1920-х г. власти Польши приняли герб с изображением замка на слиянии двух рек, однако вскоре он был оценён как «фантастический».
см. также Старажытны замак
брест6Печать города Бреста Великого княжества Литовского
Брест еще имел печать, о которой упоминает в своем сборнике гербов с 1584 года Бартош Папроцкий (Bartosz Paprocki): "Город Брест употребляет лук натянутый с наложенной стрелой с текстом вокруг Sigillum civitat Brestensis Magni Duc Litvaniae".
Герб на печати 1592—1651 гг.
Изображение Брестской Вежи
 
брест2
Герб на печати 1650 г.
Собственно городской герб зафиксирован на печатях 16—17 в. бурмистровско-радецкой коллегии (1650 г.) и на городских печатях 18 в.: на голубом поле изображены серебряные лук и стрела, направленная вверх. Оборонительная символика герба подчёркивала пограничное положение города и его роль в защите страны.
Менавіта бурмістраўска-радзецкая ўлада горада сімвалізавала самакіраванне Бярэсця (у адрозненне ад войтаўскай улады, якую прызначаў вялікі князь ці кароль).
           брест3 брест

В 1742-1775 гг. гербом Бреста является фигурный картуш, на котором изображен лук с натянутой тетивой с направленной вверх стрелой. Над картушем - корона.

После вхождения Бреста в состав Российской империи (конец 18 в.) этот герб упразднён царскими властями.

Берестье Бярэсце Berestie (до середины XVII столетия)
Брест-Литовск Брэст-Лiтоўск Brest-Litovsk (с середины XVII столетия -1921г.)
Брест-над-Бугом Брэст-над-Бугам Brest-nad-Bugom (1921г. -до 1940 года)
НАЧАЛО
Яндекс.Метрика